Psykoterapi

Psykoterapi är en behandling av psykiskt lidande och livsproblem genom återkommande samtal. Utifrån den förtroendefulla relation som utvecklas kan du tillsammans med psykologen utforska tankar, känslor, drömmar och svårigheter på ett friare sätt än vad som är möjligt i många andra relationer.

En viktig målsättning är att gå från en situation där du upplever dig sitta fast och upprepa liknande svårigheter om och om igen, till en ny situation där du är friare att vara och känna i relation till dig själv, till andra och till din omvärld.

Under de första 1-3 samtalen undersöker vi tillsammans din väg hit och vad du hoppas få hjälp med. Jag får under den här tiden bilda mig en uppfattning om vem du är och om jag är rätt behandlare för dig.  Du får bilda dig en uppfattning om hur det kan vara i terapi och om du kan känna förtroende för mig. Utifrån dessa kartläggande samtal kommer vi överens om upplägg och fokus för en eventuell fortsatt kontakt.  

Som behandlare förbehåller jag mig rätten att bedöma om jag är rätt behandlare för uppdraget eller om jag bedömer det är lämpligare med kontakt inom den offentliga vården (t.ex. primärvård eller psykiatri).

Val av behandlingsmetod

Jag har genomgått psykologutbildningen vid Lunds universitet i såväl psykodynamisk terapi (PDT) som kognitiv beteendeterapi (KBT). Dessa två termer är paraplybegrepp som innehåller en bred variation av behandlingsmetoder.

Mitt arbete vilar i grunden på en relationell och affektfokuserad förståelse av människan, och jag väljer metod utifrån vad som är lämpligt för din unika situation. Läs mer om mitt val av metod inom PDT och KBT nedan:

Affektfokuserad Psykodynamisk Terapi

Från livets första början lär oss hur vi behöver vara för att få så mycket omsorg och trygghet som möjligt från andra människor. Det vi kallar personlighet skapas i det unika, känslomässiga samspel som uppstår med omgivningen. Vi lär oss att agera på vissa sätt och att förvänta oss vissa saker från vår omgivning. Detta påverkar vårt känsloliv och hur vi förhåller oss till våra känslor genom livet.

Affektfokuserad Psykodynamisk Terapi utgår från att våra svårigheter till stor del kommer av att vi undviker känslor som vi utifrån våra relationella erfarenheter fått svårt att hantera. I samtalen undersöker vi tillsammans dina inre föreställningar, känsloreaktioner och reaktionsmönster för att skapa förståelse kring de svårigheter du upplever idag. Huvuddelen av tiden ägnas åt det som är pågående i ditt liv, men arbetet handlar också om att förstå bakgrunden till svårigheterna.

Relationen som skapas i terapin är ofta avgörande för att våga utforska och närma sig smärtsamma känslor och erfarenheter.

KBT

I Kognitiv Beteendeterapi kan man något förenklat säga att man tittar på såväl beteende som på kognition; det vill säga vad man gör och hur man tänker kring händelser genom livet.

Detta kan innebära att vi talar om hur dina tankar, känslor och handlingar påverkar varandra och hur de eventuellt upprätthåller problem i din tillvaro. Tillsammans fokuserar vi på hur du kan åstadkomma förändring i ditt liv.

Inom KBT-fältet finns även ett ökat fokus på acceptans och att öva på att få distans till det svåra, till exempel genom medveten närvaro (mindfullness).

Tveka inte att kontakta mig om du har ytterligare frågor.

Välkommen!